آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شکارچي

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

شکارچي : عشقي بزرگ

www.aradpardaz.com