آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ع >

عصباني

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

عصباني بودن از دست کسي که به او علاقمند هستيد : عشق و يا پاياني خوش براي انجام کاري

عصباني شدن : سوء تفاهم در خانواده

از دست يک دوست عصباني بودن : يک دوست خوب

www.aradpardaz.com