آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قاپيدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

قاپيدن چيزي در هوا : پيشرفت در امور

www.aradpardaz.com