آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کشاورز

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کشاورز

در حل کشاورزي : از سرنوشت خود راضي بودن

کشاورز بيکار: شما سرخورده خواهيد شد

www.aradpardaz.com