آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مسابقه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

مسابقه دو : رضايت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ  اگر خواب ببينيد در مسابقه اي شركت كرده ايد ، علامت آن است كه تلاش مي كنيد به اهداف و آرزوهاي خود دست بيابيد .

2ـ اگر خواب ببينيد در مسابقه اي برنده مي شويد ، علامت آن است كه بر رقباي خود ظفر خواهيد يافت .

www.aradpardaz.com