آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دستينه

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

تعبير دستينه در خواب بر سه وجه است :

اول :  قوت و توانايى .

دوم :  پيروزى بر دشمن .

سوم :  نظم و نظام كارها .

www.aradpardaz.com