آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

موسيقي

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

موسيقي : خبرهاي خوب و شاد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

1ـاگردر خواب صداي موسيقي ملايمي به گوشتان برسد ، نشانة آن است كه در زندگي به سعادت و شادماني دست خواهيد يافت .

2ـ اگر در خواب صداي موسيقي ناموزون و دلخراشي به گوشتان برسد ، علامت آن است كه فرزندان نافرمان ، محيط خانواده را غير قابل تحمل خواهند ساخت .

3ـ شنيدن موسيقي موزون و يكنواخت در خواب ، نشانة شنيدن اخبار نادرست دربارة مرگ دوستان است .

4ـ شنيدن موسيقي كه به درخواست ديگران پخش مي شود ، دلالت بر پيروزي شما بر رقيب دارد .

www.aradpardaz.com