آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نوشابه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نوشابه : افزون شدن نيرو ؛ نشانه سلامتي

نوشابه گازدار (نوشيدن آن ): نگراني در امور زندگي

www.aradpardaz.com