آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نوشيدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نوشيدن

نوشيدن آب : ثروت

در يک ليوان : برملا کردن يک راز

در يک ظرف ديگر : رهايي يافتن

نوشيدنيهاي ديگر : رضايت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر زني خواب ببيند در حين خنديدن چيزي مي نوشد ، علامت آن است كه از اموري لذت مي برد كه بعدها ممكن است همين امور لذتبخش موجب بي آبرويي او شود .

اگر خواب ببينيد با تمام تلاشي كه مي كنيد ، نمي توانيد آبي شفاف بنوشيد ، علامت آن است كه تفنني به طور غير مستقيم به شما عرضه مي شود كه قادر به استفاده از آن نيستيد .

اگر در خواب مشاهده كنيد كه قادر به نوشيدن چيزى نيستيد، بيانگر آن است كه در يكى از كارهاى خود دچار اشتباه مى‏شويد.

www.aradpardaz.com