آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

والدين

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

والدين : ناراحتي هاي زودگذر

مرگ يکي از والدين : ارثي بزرگ

ديدن آنها : شما تحت حمايت خوبي هستيد

ديدن والدين مرده : خوشحالي

با آنها صحبت کردن : شانس در امور اداري

از دست دادن آنها : ناراحتيهايتان تسکين خواهد يافت

ديدن بيماري آنها : تصادف

ناپدري و نامادري : شما بسوي نيکبختي گام ميگذاريد اما راهتان براي رسيدن به آن راه درستي نيست

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب والدين خود را شاد و خوشحال مشاهده كنيد، به اين‏ معنا است كه روزهاى خوشى در انتظار شما است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه والدينتان بيمار و غمگين هستند، بيانگر آن است كه در كارهايتان شكست خواهيد خورد.

اگر والدين خود را در خواب شادمان ببينيد ، علامت آن است كه با معاشريني دلخواه رفت و آمد خواهيد داشت .

اگر بعد از مرگ والدين ، آنها را در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه بايد در امور كاري خود بيشتر وقت به خرج بدهيد .

اگر خواب ببينيد ، پدر و مادر شما به خانه تان آمده اند ، علامت آن است كه در زندگي شما تغيير و تحولاتي مساعد روي خواهد داد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه به زودي ازدواج خواهد كرد و در زندگي سعادتمند خواهد شد .

اگر والدين خود را رنگ پريده و سياهپوش به خواب ببينيد ، علامت آن است كه با نوميديهاي بزرگي در زندگي روبرو خواهيد شد .

اگر والدين خود را سالم و خشنود به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه در شرايط مطلوبي زندگي خواهيد كرد ، و در زندگي پيشرفت خواهيد كرد .

اگر والدين خود را بيمار و غمگين به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه به هيچ يك از موهبتهاي زندگي دست نخواهيد يافت .

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه با والدين خود دعوا مى‏گيريد، نشانه‏ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب از والدين خود چيزى هديه بگيريد، نشانه‏ى آن است كه ثروتى به شما مى‏رسد.

www.aradpardaz.com