آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ازدحام

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب جمعيت زيادى را در حال ازدحام بينيد، نشانه‏ى موفقيت در انجام كارهايتان مى‏باشيد.

www.aradpardaz.com