آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اتوبوس

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد سوار بر اتوبوس از خيابانها مي گذريد ، علامت آن است كه وعده هايي احمقانه به خود خواهيد داد. با دوستان خود نيز اختلاف پيدا مي كنيد.

www.aradpardaz.com