آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ارتقاء

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد به مقامي والا ارتقاء مي يابيد ، علامت آن است كه با مطالعه و دقت در كارها به پيشرفت و ثروت دست خواهيد يافت.

2ـ اگر خواب ببينيد به سمت آسمان صعود مي كنيد ، علامت آن است كه به ثروتي دست خواهيد يافت ، اما بايد براي حفظ و نگهداري ثروت خود بشتر بكوشيد.

 

هانس كورت مى‏گويد:

اگر در خواب به مقام بالاترى ارتقاء پيدا كرديد، نشانه‏ى دقت در كارها و پيشرفت در زندگى مى‏باشد.

www.aradpardaz.com