آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بزغاله

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن کشتن بزغاله غم و اندوه باشد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن بزغاله در خواب ، نشانة آن است كه در كسب لذتهاي دنيوي افراط مي كنيد و احتمالاً انساني خوش قلب را اندوهگين خواهيد ساخت .

 

www.aradpardaz.com