آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تلسکوپ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن تلسكوپ در خواب ، نشانة راه يافتن موقعيتهاي نامساعد در روابط عاشقانه است .

2ـ اگر خواب ببينيد با تلسكوپ به ستاره ها مي نگريد ، نشانة آن است كه طي مسافرتهاي خود لذت بسياري كسب مي كنيد .

3ـ‌ ديدن تلسكوپ شكسته در خواب ، نشانة آن است كه در روال عادي زندگي با مشكلي روبرو خواهيد شد .

www.aradpardaz.com