آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ي >

يک چشم

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن يك چشم در خواب ، علامت آن است كه از دسيسه اي پنهاني كه براي غارت شادماني و ثروت شما چيده شده است آگاه خواهيد شد .

اگر در خواب موجودات يك چشمى ببينيد، بيانگر آن است كه نقشه‏هايى بر عليه شما كشيده شده است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه يك چشم داريد، به اين معنا است كه دچار مشكلات فراوانى خواهيد شد.

www.aradpardaz.com