آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

همسايه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

ديدن همسايه هاي خود در خواب ، نشانة آن است كه فرصتهايي استثنايي با تلاشهايي بيهوده و بدگويي بكلي تلف مي شود .

اگر خواب ببينيد همسايه هاي شما عصباني يا اندوهگين به نظر مي رسند ، نشانة آن است كه درگير اختلاف و مشاجرات خواهيد شد .

ديدن همسايه‏هاى خود در خواب، بيانگر كارهاى بيهوده است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

صحبت كردن با همسايه‏ها در خواب، نشانه‏ى درگيرى و نزاع است.

www.aradpardaz.com