آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جرثقيل

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن جرثقيل در خواب ، نشانة آن است كه در زندگي با موانعي روبرو خواهيد شد .

www.aradpardaz.com