آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جهيزيه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد همسر شما جهيزيه اي با خود نياورده است ، علامت آن است كه براي رهايي از فقر بايد روي روابط خود با مردم حساب كنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد همسر شما جهيز با خود آورده است ، نشانة آن است كه انتظارات شما برآورده خواهد شد .

www.aradpardaz.com