آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جيب بر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن جيب بر در خواب ، علامت آن است كه دشمن موفق مي شود برايتان دردسري توليد كند .

2ـ اگر خواب ببينيد جيب بر جيب دختري را مي زند ، نشانة آن است كه مورد رشك و حسادت فردي قرار مي گيريد ، و در اثر دسيسه هاي شيطاني احترام خود را نزد دوستان از دست مي دهيد .

3ـ اگر خواب ببينيد جيب كسي را مي زنيد ، نشانة آن است كه با رفتار خشونت بار خود موجب رنجش خاطر دوستان مي گرديد .

www.aradpardaz.com