آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ل >

لاشخور

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر صداي لاشخوري را در خواب بشنويد ، حاكي از آن است كه رسوايي و ننگي قديمي را به رخ شما خواهند كشيد و از اين طريق قصد آن دارند كه به شما صدمه هايي بزنند .

2ـ اگر خواب ببينيد لاشخوري روي ريل راه آهن نشسته است ، نشانة تصادف و زيانهاي مالي است ، اما اگر خواب ببينيد به لاشخورها نزديك مي شويد و آنها پرواز مي كنند ، نشانة آن است كه از رسوايي كه بين شما و دوستانتان رخ خواهد داد ، نجات خواهيد يافت .

3ـ ديدن لاشخور در خواب ، معمولاً نشانة سخنان بي اساس و بدگو يي ها است كه شما را مضطرب و آشفته   مي سازد .

www.aradpardaz.com