آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

ناشنوا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب احساس كنيد با فرد ناشنوايي گفتگو مي كنيد ، علامت آن است كه تغييراتي در زندگي شما رخ مي دهد و مقامي بالاتر به شما پيشنهاد خواهد شد .

اگر در خواب احساس كنيد صدايي نمي شنويد ، نشانة آن است كه ناعادلانه مورد آزار و اذيت قرار خواهيد گرفت .

ديدن افراد ناشنوا در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه ناشنوا هستيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارهاى خود دقت بيشترى داشته باشيد.

www.aradpardaz.com