آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نايلون

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد لباسي از جنس نايلون بر تن كرده ايد ، علامت آن است كه به خاطر ثبات اخلاقي ، افتخاراتي به شما عطا خواهد شد . اگر خواب ببينيد لباسي از جنس نايلون ولي مندرس بر تن كرده ايد ، علامت آن است كه اگر مراقب رفتار خود نباشيد ، ديگران با تهمت و افترا آبروي شما را خواهند برد .

2ـ اگر خواب ببينيد در مكالمة خود با ديگران ، واژة نايلون را بكار مي بريد ، نشانة آن است كه به راحتي مي توانيد ياري موافق ، براي خود انتخاب كنيد .

3ـ اگرخواب ببينيد دست و پايتان چون نايلون كش مي آيد ، نشانة آن است كه در اظهار عشق خود به ديگري با دروغ و نيرنگ پيش مي رويد .

4ـ ديدن اجناس نايلوني در خواب ، نشانة آن است كه برخي كارها پنهاني انجام خواهد شد ، و دوستان قادر به درك شما نخواهند بود .

 

هانس کورت مى‏گويد:

مشاهده‏ى چيزهاى نايلونى در خواب، علامت دقت در انجام كارها مى‏باشد. اگر در خواب مشاهده كنيد لباس نايلونى پوشيده‏ايد، به اين معنا است كه در كار خود پيشرفت مى‏كنيد.

www.aradpardaz.com