آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نگهبان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

ديدن نگهبان در خواب ، علامت آن است كه زندگي شما به راحتي اداره مي شود . و همواره مدافعان مهرباني پشتيبان شما خواهند بود .

اگر در خواب نگهبانى ببينيد، علامت آن است كه از زندگى خود راضى هستيد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه نگهبان هستيد، علامت آن است كه درگير مشكلات خواهيد شد. اگر خواب ببينيد كه با نگهبانى معاشرت داريد، نشانه‏ى درگيرى و نزاع بين اعضاى خانواده است.

 

www.aradpardaz.com