آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ل >

لوزينه

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه لوزينه در خواب به دهان نهاد، دليل كه سخني خوش شنود. اگر بيند لوزينه بسيار داشت، دليل است مالِ فراوان يابد. اگر ديد لوزينه به كسي داد، دليل است راحتي به وي رساند.

www.aradpardaz.com