آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خمياره

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد خميازه مي كشيد ، علامت آن است كه بيهوده به جستجوي آسودگي و فراغت خاطر مي گرديد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران خميازه مي كشند ، علامت آن است كه دوستان خود را در وضعيتي فلاكت بار خواهيد ديد .

www.aradpardaz.com