آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دارائي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد صاحب ثروتي هنگفت هستيد ، نشانة آن است كه در كارها و زندگي موفق خواهيد بود و دوستاني صميمي خواهيد يافت .

www.aradpardaz.com