آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

در زدن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب صداي در زدن را بشنويد ، نشانة آن است كه بزودي از اخباري غم انگيز مطلع مي شويد .

2ـ اگر با صداي در زدن از خواب بيدار شويد ، علامت آن است كه اخبار بد بر شما تأثير نامطلوب خواهد گذاشت

www.aradpardaz.com