آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دمپايي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دمپايي در خواب ، نشانة آن است كه مي خواهيد به توطئه و دسيسه هايي شيطاني دست بزنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد كسي از دمپايي شما تعريف مي كند ، نشانة آن آست كه به زني عشوه گر دل مي بنديد كه برايتان رسوايي به بار مي آورد .

www.aradpardaz.com