آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

روتختي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن رو تختي سفيد و پاكيزه در خواب ، براي زنان نشانة يافتن شغلي دلخواه است . اما اگر رو تختي كثيف باشد ، نشانة وقوع حوادث اضطراب آفرين است .

www.aradpardaz.com