آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کالسکه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد سوار كالسكه اي هستيد ، نشانة آن است كه كار شما كساد خواهد شد و زيانهاي فراواني خواهيد برد .

2ـ اگر خواب ببينيد كالسكه اي را مي رانيد ، علامت آن است كه به جايي ديگر نقل مكان مي كنيد .

www.aradpardaz.com