آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کاناپه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد بر روي كاناپه اي لميده ايد ، نشانة آن است كه رقبا مي كوشند شما را از چشم فرد مورد علاقه تان بياندازند .

www.aradpardaz.com