آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گرمابه

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن گرمابه رفتن رنجوري پديد آيد

ديدن گرمابه غم واندوح بود

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد به گرمابه رفته ايد ، علامت آن است كه دور از جمع دوستان و اعضاءِ خانواده خود به جستجوي سعادت خواهيد رفت .

2ـ اگر خواب ببينيد كساني در گرمابه مشغول استحمام هستند ، علامت آن است كه دوستاني دلپذير همراه شما خواهند بود .

www.aradpardaz.com