آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گاوميش

 

محمدبن سيرين گويد: گاوميش به خواب مردي توانگر است و تاويلش چون گاوان ديگر است.

www.aradpardaz.com