آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

ماليات

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد ماليات مي پردازيد ، نشانة آن است كه با رفتار منطقي خود تأثيرات بدي كه بر اطرافيان گذاشته ايد ، از بين خواهيد برد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران ماليات مي پردازند ، نشانة آن است كه ناچار مي شويد از دوستان خودكمك و ياري بگيريد .

3ـ اگر خواب ببينيد قادر به پرداخت ماليات خود نيستيد ، نشانة آن است كه در تجارت خود شكست خواهيد خورد .

www.aradpardaz.com