آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مستخدم

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن مستخدمي در خواب ، نشانة آن است كه خشم و غضب شما را به سمت مشاجرات بيهوده سوق خواهد داد

2ـ اگر خواب ببينيد مستخدم خود را اخراج مي كنيد ، علامت آن است كه با زيان مالي روبرو خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد با مستخدم خود مشاجره مي كنيد ، نشانة آن است كه براي سرزنش فردي كه از انجام وظايف خود كوتاهي مي كند ، دلايل منطقي داريد .

4ـ اگر خواب ببينيد مستخدمي از شما دزدي مي كند ، علامت آن است كه فردي كه نزديك شما زندگي مي كند حد و مرز خود را نمي شناسد و به حق مالكيت ديگران احترام نمي گذارد .

www.aradpardaz.com