آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مشاجره

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگرخواب ببينيد با ديگران بر سر مسايل بي بها و كم اهميت مشاجره مي كنيد ، علامت آن است كه نسبت به ديگران بي انصاف خواهيد بود و از بيماري رنج خواهيد برد .

2ـ اگر خواب ببينيد با افرادي فرهيخته بحث مي كنيد ، علامت آن است كه شما از هوش فوق العاده برخورد هستيد ، اما به نحو مطلوب از هوش خود استفاده نمي كنيد .

www.aradpardaz.com