آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب گرم

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه آب گرم همي ريختند، چنانكه او را خبر نباشد، دليل كند كه بيمار شود يا غمي سخت بدو رسد

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آب گرم : بيماري

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

.چنانچه در خواب ببينيد که کسي به روي شما آب گرم پاشيد يا آب ريخت و آن آب کثيف و آلوده و متعفن بود يک بيماري در پيش داريد و اگر ديديد شما روي کسي آب گرم ريختيد آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا مي داريد يا به يکي از بستگان بلا فصل خود آسيب وارد مي آوريد و اگر آن شخص ناشناس باشد نيتي بد در شما پيدا مي شود که بهتر است پرهيز کنيد و در روزهاي آينده دست به کاري نزنيد که نتيجه بد آن متوجه مردم شود

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند آب گرم مي خورد گرفتار بيماري خواهد شد

www.aradpardaz.com