آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گرسنگي

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد گرسنه است و چيزي نداشت كه بخورد، دليل حرص است.

 

جابرمغربي گويد:

اگرديد گرسنه بود مصيبت است. اگر ديد گرسنه بود و چيزي خورد چنانكه سير شد، دليل كه از معصيت توبه كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن گرسنگي بر چهار وجه است.

اول: عسرت و تنگي (بيچارگي و تنگدستي).

دوم: حرص و آز.

سوم: گناه.

چهارم: طمع داشتن به مردم.

www.aradpardaz.com