آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب خنک

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آب خنک : خوشبختي

www.aradpardaz.com