آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آبياري

 

حضرت دانيال گويد:

آب دادن باغ و كشت، از جوي ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگاري از غم و اندوه

www.aradpardaz.com