آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب شور

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند كه از آب شور بسيار خورد، دليل كند كه عمرش کوتاه بود و معشيت وي بد.

www.aradpardaz.com