آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بوستان

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن بوستان هديه فرزند بود

www.aradpardaz.com