آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اشتباه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب دچار اشتباهى شويد، نشانه‏ى بى‏احترامى ديگران نسبت به شما است. اگر از قبل اشتباهى انجام داده‏ايد و آن را در خواب ببينيد، بدين معنا است كه اهميت زيادى به خود مى‏دهيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما در اشتباه هستيد : دوستان شما را سرزنش خواهند كرد .

بچه ها در اشتباه هستند : خجالت و غم

شوهر شما در اشتباه است : يك دوست نادرست بسيار به شما نزديك است .

زن شما در اشتباه است : يك مسئله بغرنج روشن ميشود .

اشخاص ديگر در اشتباه هستند : زندگي شما به مصيبت كشيده مي شود .

www.aradpardaz.com