آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اشتياق

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر دخترى در خواب نامزدش را ببيند كه مشتاقانه منتظر ديدار او است، نشانه‏ى شنيدن اخبار خوشايند و پذيرفتن پيشنهادى است كه سال‏ها منتظرش بود.

اگر در خواب خود را مشتاق ديدار كسى ببينيد به معناى آن است كه خبرهايى خوب از دوستانتان خواهيد شنيد.

www.aradpardaz.com