آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اعتراف

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كسى به چيزى اعتراف مى‏كند، بيانگر آن است كه به شما تهمت مى‏زنند. اگر در خواب ببينيد كه از كسى اعتراف مى‏گيريد، به اين معنا است كه در يك كار خير شركت مى‏كنيد.

www.aradpardaz.com