آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

افتخار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ديديد كه به خاطر چيزى افتخار مى‏كنيد، به اين معنا است كه در زندگى به آسايش و رفاه مى‏رسيد.

www.aradpardaz.com