آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

المپيک

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن المپيك در خواب، بيانگر شكست است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه در المپيك شركت كرده و مغلوب مى‏شويد، بيانگر آن است كه نبايد هيچ واهمه‏اى، داشته باشيد، موفق مى‏شويد.

www.aradpardaz.com