آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

انعکاس

 

ليلا برايت مى‏گويد:

شنيدن انعكاس صداى خود در خواب، نشانه‏ى شركت در يك مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى ببينيد و انعكاس صداى خود را بشنويد، بدين معنا است كه فرد تنهايى هستيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما انعكاس صدايي را درنزديكي مي شنويد : دوستان بسيار خوب به ديدن شما مي آيند .

يك انعكاس صداي خيلي دور : از خوشبخت شدن يكنفر باخبر مي شويد .

انعكاس صدا درون يك غار : بر دشمنان و بدخواهان پيروز مي شويد .

www.aradpardaz.com