آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

برادري

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد با كسى پيمان دوستى مى‏بنديد، نشانه‏ى آن است با فردى آشنا مى‏شويد كه يكى از دوستان عزيز و باوفاى شما مى‏شود.

www.aradpardaz.com